OLE audity

OLE audity

Klinické audity v radiodiagnostice

Důležité výňatky ze zákona č. 373/2011 Sb.

§ 71 odst. 1 písm. c)
Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen provádět interní klinický audit, a zjistí-li na základě jeho výsledků nedostatky, provést opatření za účelem jejich odstranění.

§ 74 odst. 1
Cílem interního klinického auditu je ověřit a zhodnotit, zda zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, jsou prováděny v souladu s místními radiologickými standardy a zda je dodržován systém jakosti lékařského ozáření.

§ 74 odst. 2
Interní klinický audit se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, které mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden.

§ 97 odst. 2 písm. b)
Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen provést první interní klinický audit podle § 74 odst. 2 do 2 let ode dne uveřejnění Národních radiologických standardů.

Poznámka
Ministerstvo zdravotnictví ČR oznámilo uveřejnění Národních radiologických standardů ve Věstníku 8/2012 dne 9. října 2012. Znění Národních radiologických standardů je uvedeno ve Věstníku 9/2011.

© OLE audity s.r.o.