OLE audity

OLE audity

Klinické audity v radiodiagnostice

Důležité výňatky ze zákona č. 373/2011 Sb.

§ 71 odst. 1 písm. d)
Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen zajistit provedení externího klinického auditu k tomu oprávněnými osobami;
jsou-li externím klinickým auditem zjištěny nedostatky, provede poskytovatel opatření za účelem jejich odstranění;
jsou-li externím klinickým auditem zjištěny nedostatky neodhalené interním klinickým auditem, poskytovatel zajistí prošetření důvodů tohoto neodhalení a přijme příslušná opatření;
externí klinický audit se neprovádí na radiologických pracovištích zdravotnických zařízení vybavených pouze zubními rentgeny nebo kostními denzitometry.

§ 75 odst. 1
Cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Výsledky jsou srovnávány s národními radiologickými standardy, a je-li to žádoucí, jsou tyto činnosti modifikovány, nebo je-li to nezbytné, jsou zavedeny nové standardy. Externí klinický audit se provádí nejméně jedenkrát za 5 let.

§ 75 odst. 2
Externí klinický audit může provádět právnická osoba, které bylo ministerstvem uděleno oprávnění k této činnosti na základě souhlasného závazného stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 97 odst. 2 písm. c)
Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu podle § 77 odst. 3.

© OLE audity s.r.o.