OLE audity

OLE audity

Klinické audity v radiodiagnostice

Pravidla procesu hodnocení dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v souladu s vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření:

Hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy je zajišťováno provedením externího klinického auditu. Právnická osoba, které udělilo Ministerstvo zdravotnictví oprávnění k provádění externího klinického auditu podle § 75 zákona (dále jen „oprávněná osoba“), ověřuje a hodnotí, zda místní radiologické standardy:

a) jsou zpracovány na radiologickém pracovišti pro každý zdroj ionizujícího záření a pro všechny standardní výkony lékařského ozáření na něm prováděné,

b) vycházejí z národních radiologických standardů, konkrétních podmínek na pracovišti zdravotnického zařízení a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb,

c) obsahují správný způsob stanovení a hodnocení dávek pacientům,

d) stanovují místní diagnostické referenční úrovně a určují způsob jejich hodnocení na radiologickém pracovišti,

e) obsahují indikační kritéria pro odůvodnění lékařského ozáření,

f) obsahují požadavky na evidenci a vyhodnocování opakovaných lékařských ozáření pacientů a jejich příčin,

g) obsahují požadavky na zaznamenávání, evidenci a archivaci všech dat potřebných ke stanovení dávky pacientovi,
     zejména:

     1. expozičních parametrů lékařského ozáření,
     2. identifikace zdroje ionizujícího záření,
     3. protokolů o zkouškách dlouhodobé stability a zkouškách provozní stálosti zdroje ionizujícího záření, a

h) jsou pravidelně aktualizované a revidované.

Oprávněná osoba vydá auditovanému subjektu na jeho žádost potvrzení o provedení externího klinického auditu s uvedením platnosti 5 let od data provedení auditu.


© OLE audity s.r.o.